Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z serwisu internetowego TrenerHUB, znajdującego się pod adresem internetowym https://TrenerHUB.pl oraz https://Trener.TrenerHUB.pl, który przeznaczony jest dla Użytkowników szukających usług treningu personalnego oraz oferujących je trenerów i ma na celu ułatwianie nawiązywania kontaktów handlowych pomiędzy nimi.

I. DEFINICJE UŻYTE W NINIEJSZYM REGULAMINIE

 1. Administrator – Firma Sport Rekreacja Rozrywka Hubert Jasiński z siedzibą w Brochów mieszczącą się przy ulicy ul. Plecewice 92 o numerze NIP 837-177-97-72
 2. TrenerHUB (zwany też zamiennie Serwisem) – serwis internetowy prowadzony przez Administratora.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, która zarejestrował się w serwisie TrenerHUB
 4. Rejestracja – procedura, w ramach której Użytkownik podaje swoje dane osobowe oraz kontaktowe w formularzu zamówienia i otrzymuje pełny dostęp do Serwisu.
 5. Zapytanie – zapytanie ofertowe złożone w TrenerHUB celem przesłania przez Administratora w imieniu Użytkownika potencjalnym Trenerom.
 6. Trener – trener personalny mogący dostarczyć usługę, do którego TrenerHUB wysyła Zapytanie lub który publikuje w TrenerHUB swoją ofertę.
 7. Udostępnienie danych Użytkownika – przekazanie Trenerowi danych kontaktowych Użytkownika, który złożył Zapytanie.
 8. Oferta – oferta publikowana w TrenerHUB przez Trenera lub dodana w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
 9. Oferta handlowa – oferta w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, przedstawiona w odpowiedzi na Zapytanie, którą Trenera przesyła Użytkownikowi.
 10. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Administratorem  a Użytkownikiem na czas nieokreślony, na mocy której Administrator zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Użytkownika usług elektronicznego przesyłania zapytań.
 11. Formularz – formularz zapytania ofertowego, za pomocą którego Użytkownik składa Zapytanie.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki osób fizycznych , korzystających z serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora.
 2. Każdy Użytkownik z chwilą akceptacji Regulaminu oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i wyraża zgodę na jego warunki.

III. PRZESYŁANIE ZAPYTANIA

 1. Zapytania mogą być składane przez osoby fizyczne.
 2. Użytkownik może przygotować i wysłać Zapytanie przy pomocy umieszczonego na stronach Serwisu Formularza zapytania ofertowego.
 3. W celu prawidłowego wypełnienia Formularza należy uzupełnić znajdujące się w nim pola, przy czym pola, których wypełnienie jest obowiązkowe, oznaczone są na czerwono.
 4. Administrator przesyła w imieniu Użytkownika otrzymane Zapytanie do Trenerów, którzy mogą spełniać warunki Zapytania i dostarczyć Użytkownikowi poszukiwanych przez niego usługę. Wybór Trenerów, do których TrenerHUB
 5. prześle Zapytanie, zależy od podanych w nim informacji. Na tym etapie Trenerzy nie są informowani o danych Użytkownika.
 6. Administrator jest uprawniony do weryfikacji prawdziwości, kompletności lub uzupełnienia informacji podanych przez Użytkownika w Formularzu. W tym celu Administrator może skontaktować się z Użytkownikiem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Użytkownik zostanie poinformowany emailem, gdy pojawią się oferty od Trenerów. Użytkownik może przeglądać i porównywać oferty od Trenerów.
 8. Użytkownik może zlecić udostępnione danych Użytkownika w celu przedstawienia przez Trenera oferty handlowej.

IV. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

 1. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna dla wszystkich Użytkowników.
 2. Rejestracja odbywa się na stronach Serwisu i wymaga podania danych wymaganych w formularzu zapytania który jest równocześnie formularzem rejestracyjnym, przy czym pola, których wypełnienie jest obowiązkowe, oznaczone są czerwoną gwiazdką.
 3. W trakcie rejestracji Użytkownik podaje swój adres email, który służyć będzie do jego identyfikacji w serwisie.
 4. Po wypełnieniu i wysłaniu formularza zapytania Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia zapytania.
 5. Poprzez Rejestrację Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora na potrzeby związane z funkcjonowaniem Serwisu.
 6. Jedna osoba fizyczna może mieć zarejestrowane najwyżej jedno Konto w Serwisie.
 7. Konta nie wolno odsprzedawać ani udostępniać osobom trzecim.

V. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

 1. Zasady bezpieczeństwa Serwisu TrenerHUB zostały szczegółowo opisane w dokumencie „Polityka bezpieczeństwa”, stanowiącym integralną część niniejszego Regulaminu (załącznik nr 1).
 2. Polityka bezpieczeństwa znajduje się pod adresem https://TrenerHUB.pl/polityka-bezpieczenstwa

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

 1. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług oraz do zachowania należytej staranności przy ich wykonywaniu.
 2. Administrator nie udziela jakichkolwiek gwarancji, że Serwis jest wolny od wad.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane działaniem siły wyższej, za którą uważa się wydarzenia, których Administrator nie mógł przewidzieć i które zostały spowodowane przez okoliczności od niego niezależne, w szczególności awarię sprzętu, działanie osób trzecich, niedozwoloną ingerencję Internautów, itd., nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych przez Użytkowników.
 4. W razie wystąpienia awarii Serwisu Administrator będzie dążył do jej niezwłocznego usunięcia.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowych przerw w działaniu serwisu wynikających z przyczyn technicznych.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczanych i przesyłanych za pośrednictwem Serwisu informacji i materiałów, w szczególności dotyczy to treści Zapytań.
 7. Na wniosek sądu Administrator zmieni lub usunie z serwisu treści dodane przez Użytkowników, które naruszają prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie, prawa własności intelektualnej lub prawa własności przemysłowej.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za to, że Trener zrezygnował z zawarcia umowy na warunkach określonych w Zapytaniu.
 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieaktualne zapytania ofertowe, które nie zostały zamknięte z winy Użytkownika.
 10. Administrator nie gwarantuje Użytkownikowi otrzymania odpowiedzi od Trenerów.
 11. Administrator nie jest stroną umów, porozumień lub innych czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Użytkownikiem, który składa Zapytanie, a Trenerem, wobec czego Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów zawartych w następstwie lub w związku z przesłaniem Zapytania. Administrator nie ponosi też odpowiedzialności za inne działania lub zaniechania Trenera względem Użytkownika.

VII. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność.
 2. Użytkownik zobowiązany jest podawać tylko prawdziwe i aktualne dane oraz dokonywać samodzielnie ich aktualizacji nie później niż w ciągu 14 dni od ich zmiany.
 3. Użytkownik powinien zapewnić szczególną ochronę hasła dostępu do Serwisu TrenerHUB.
 4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie operacje dokonane za pośrednictwem jego konta.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do podania w Zapytaniu dokładnego opisu poszukiwanej usługi umożliwiającego Trenerowi przygotowanie właściwej oferty handlowej.
 6. Zapytania zawarte w Serwisie muszą być bardzo dokładnie opisane. Opis nie powinien zawierać błędów i nie może wprowadzać w błąd innych Trenerów. Za wszelkie błędy i nieścisłości w opisie odpowiada Użytkownik.
 7. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa – w szczególności:
  • a) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku;
  • b) ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku;
  • c) ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne z dnia 4 lutego 1994 roku;
  • d) ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 roku.

VIII. OBOWIĄZKI TRENERÓW

 1. Trener zobowiązuje się do rzetelnego przygotowywania oferty, zgodnie ze specyfikacją określoną przez Użytkownika.
 2. Opis oferowanej usługi nie może zawierać błędów oraz nie może świadomie wprowadzać w błąd Użytkowników Serwisu.
 3. Trener, który poznał dane kontaktowe Użytkownika zobowiązany jest do złożenia Użytkownikowi oferty handlowej.

IX. WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili wstawienia profilu trenera w serwisie.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone:
  – za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@trenerhub.pl
 4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi na Trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 7. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności.
 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
X. INNE ZASTRZEŻENIA REGULAMINOWE
 1. Z serwisu mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie.
 2. TrenerHUB może być wykorzystywane tylko w celu wysłania Zapytania na własne potrzeby lub w celu pozyskania Zapytań na własne potrzeby.
 3. Zabrania się rozpowszechniania pozyskanych z Serwisu informacji, w szczególności Zapytań.
 4. Zabrania się przekazywania, udostępniania lub odsprzedaży treści Zapytań ofertowych, danych osobowych lub danych kontaktowych Użytkowników innym podmiotom lub osobom.
 5. Zabrania się wykorzystywania TrenerHUB w celu masowego lub zorganizowanego pozyskiwania danych o Zapytaniach lub Trenerach wykraczającego poza zwykłe kontakty handlowe pomiędzy Użytkownikiem a Trenerem, w szczególności w celu przekazywania ich podmiotom lub osobom trzecim. Dane Serwisu z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu, nie mogą służyć do stworzenia innej bazy danych lub do włączenia ich do innej bazy danych, do innego publicznego rozpowszechniania, ani nie mogą być wykorzystywane w sposób niezgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego.
 6. Zabrania się wysyłania informacji, które nie są zapytaniami o oferty.
 7. Zabrania się wprowadzania przez Użytkownika do formularza wszelkich treści o charakterze bezprawnym. W przypadku powzięcia wiedzy o bezprawności takich treści Administrator może odstąpić od przekazania zapytania Trenerom. Administrator może odstąpić od przekazania Zapytania także w przypadku powzięcia podejrzeń co do wiarygodności treści podanej w formularzu, gdy Zapytanie ma charakter niekomercyjny, a także w innych uzasadnionych okolicznościach.
 8. Zabrania się umieszczania w Serwisie wulgaryzmów, treści obraźliwych, naruszających godność człowieka, obrażających uczucia lub poglądy innych osób, itp. W przypadku powzięcia wiedzy o zamieszczeniu w serwisie ww. treści Administrator zastrzega sobie prawo stałego lub czasowego zablokowania Użytkownika na zasadach i w trybie określonym w pkt. XI niniejszego Regulaminu.
 9. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Użytkownik oświadcza, że został poinformowany o dobrowolności udzielenia zgody na przetwarzanie udostępnionych przez Użytkownika danych osobowych.
 10. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Administratora, w tym podmiotom wykonującym czynności dotyczące realizowanych usług na rzecz Użytkowników Serwisu.
 11. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez TrenerHUB w celu świadczenia usług, archiwizacji, a także w celach marketingowych usług i produktów zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, pozycja 883). Użytkownik korzystając ze strony nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody.
 12. Działania niezgodne z regulaminem będą traktowane jako działanie na szkodę Administratora.

XI. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. TrenerHUB jest własnością Administratora.
 2. Serwis zawiera lub wykorzystuje dobra chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę.
 3. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich graficznych elementów Serwisu, wyglądu serwisu internetowego i innych treści w nim umieszczonych, stanowiących utwór w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują wyłącznie Administratorowi.
 4. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań Serwisu, jego poszczególnych elementów, a także jego wyglądu jako całości, stanowiących utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez wyraźnej pisemnej zgody Spółki, stanowi naruszenie jej majątkowych praw autorskich.

XII. REKLAMACJE

 1. Reklamacje związane z usługami TrenerHUB powinny być zgłaszane przez Użytkownika lub Trenera za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@trenerhub.pl
 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać: opis problemu, dane osoby bądź firmy zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko bądź nazwa, adres, numer telefonu, adres elektroniczny).
 3. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie do 21 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, drogą elektroniczną lub w formie pisemnej.
 4. USUNIĘCIE KONTA, OFERTY LUB ZAPYTANIA, ROZWIĄZANIE UMOWY
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do stałego lub czasowego zablokowania Użytkownika naruszającego postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy prawa.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia z serwisu Zapytania, jeśli jego treść narusza regulamin, prawo lub prawa stron trzecich.
 3. Użytkownik może usunąć swoje Konto Użytkownika z Serwisu. W tym celu należy wysłać odpowiedni wniosek na adres kontakt@trenerhub.pl
 4. Użytkownik może usunąć Zapytanie z Serwisu. W tym celu należy wysłać odpowiedni wniosek na adres kontakt@trenerhub.pl.

XIII. KWESTIE TECHNICZNE

 1. Warunkami technicznymi skorzystania z możliwości usług TrenerHUB, w szczególności rejestracji i przesłania Zapytania jest: połączenie z siecią Internet oraz korzystanie z przeglądarki WWW poprawnie obsługującej standardy: HTML 4.01, CSS, javascript oraz posiadanie dostępu do skrzynki e-mail.
 2. Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP. Administrator wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie naruszenia praw Administratora, próby włamania lub innego działania na jej szkodę.
 3. Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych ułatwiających logowanie Użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku.
 4. Istnieje przy tym możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, które spowoduje, że całkowicie zostanie wyłączona możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym komputera. Efektem takiej zmiany może być jednak utrata pewnych funkcji TrenerHUB.

XIV. ZMIANY REGULAMINU

 1. Administratorowi przysługuje prawo zmiany regulaminu w każdej chwili.
 2. Nowy regulamin zaczyna obowiązywać z chwilą jego opublikowania w Serwisie na stronie https://TrenerHUB.pl/regulamin
 3. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w TrenerHUB po chwili wejścia w życie zmiany zostanie powiadomiony o zakresie tej zmiany i o możliwości jej akceptacji. Logując się Użytkownik zaświadcza, że akceptuje zmiany w regulaminie.
 4. Odmowa akceptacji wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Użytkownika do Administratora jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Serwisem.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku sporów strony będą dążyły do ich polubownego załatwienia, a w przypadku konieczności rozstrzygnięcia przez sąd, właściwym będzie sąd dla siedziby Administratora

XVI. ZAŁĄCZNIKI

 1. Załącznik nr 1 – Polityka bezpieczeństwa